✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

Admission

Globalized Engineers

Acedemics

Undergraduate and Graduate Programs

International Programs

CIEP

Research

Innovations

ประกาศ

1 2 3 4 5 6 14

ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

1 2 3 4 5

จัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 4 5 6 15

สมัครงาน

ให้นักศึกษาเข้าลิ้งค์ห้องเรียนออนไลน์ตามหมายเลขห้องของแต่ละวิชา ตามวันเวลาเรียน (และดูข้อมูลเพิ่มเติมในระบบทะเบียน)

(ให้ log in ด้วย google account ของมหาวิทยาลัย sxxxxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb14 hours ago
📣ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับวัคซีน📣
นักศึกษา มจพ. ที่ได้ลงทะเบียนขอรับการจัดสรร
วัคซีน Pz เข็มที่ 2 หรือเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น)
กำหนดฉีดวันที่ 26 มกราคม 2565
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

📌สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ได้ที่
https://bit.ly/3ItMBdc

🟠ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับวัคซีนต่อเมื่อมีระยะห่างการรับวัคซีนตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ถ้าผิดเงื่อนไขทางศูนย์ฉีดฯ จะไม่สามารถให้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อจะได้รับ SMS นัดหมายวันเวลาฉีดวัคซีนล่วงหน้า🟠
#มจพ #KMUTNB
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb3 days ago
📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
ขอเชิญนักศึกษา มจพ. แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน Pfizer
เข็มที่ 2 หรือเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น)
📌 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3AgFu52
ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565 📌

🟠โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีน 🟠
ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 11.00 น.
📌การเข้ารับวัคซีนต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
"โดยต้องครบกำหนดระยะห่างเข็ม
ในวันที่ 26 มกราคม 2565"
ถึงจะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้📌

🏢 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

🟠ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนแล้ว
สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน
ในวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 11.00 น.
โดยจะไม่มี SMS นัดหมายแจ้งเตือน🟠

ขอความร่วมมือให้เดินทางไปรับวัคซีนตามที่ลงทะเบียนไว้แต่ละรอบครับ เนื่องจากทางศูนย์ฉีดฯ นั้น ได้เตรียมวัคซีนให้นักศึกษาไว้แล้วครับ
เพื่อเพิ่มโอกาส้ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการฉีดครับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb4 days ago
เปิดให้บริการชุดอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายประมวลผลความเร็วสูง
(High Performance Computing System: HPC)
ระบบเครื่องคำนวณประสิทธิภาพสูง ที่ใช้ในการวิจัยสำหรับคลัสเตอร์ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องการเครื่องมือด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการทำงานที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากในด้านหน่วยคำนวณหลัก หน่วยคำนวณกราฟิก และด้านการเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะสามารถรองรับงานทั้งด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ งานกราฟิก งานพยากรณ์ และงานสร้างแบบจำลอง
.
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างผลการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ในการศึกษาการวิจัยทางด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ การทำเหมืองข้อมูล การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ การประมวลผลภาพถ่าย การจำลอง และหาประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้เชิงลึก ให้สามารถเผยแพร่ได้ในวารสารระดับนานาชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
.
คู่มือการใช้งานระบบ HPC
https://cutt.ly/HPC
.
ส่งคำร้องขอใช้บริการ
https://cutt.ly/HPC-Service-Request
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb4 days ago
📌 นวัตกรต้องรู้!! เชิญร่วมสัมมนา TRL คืออะไร?
.
เชิญนักวิจัย มจพ. ที่สนใจ ร่วมสัมมนาออนไลน์ “Research TRL & Innovation Portfolio”
.
🟧 พบกับการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
🔸ขั้นตอน Research TRL and Innovation Portfolio
ผศ.ดร.พราวพรรณ ธารสิทธิ์พงษ์
🔸รูปแบบ Research TRL and Innovation Portfolio
รศ.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล
.
✅ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ออนไลน์ผ่าน ZOOM
.
🔍 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3IomHY6
#Innovation #KMUTNB #TRL #research

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Apply for Admission to ENG. KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

We don’t just give students an education and experiences that set them up for success in a career. We help them succeed in their career—to discover a field they’re passionate about and dare to lead it.

9 Departments in the Faculty of Engineering, KMUTNB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย 9 ภาควิชา

Mechanical and Aerospace Engineering (MAE)

วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
วิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Electrical and Computer Engineering (ECE)

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Production and Robotics Engineering (PE)

วิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์
วิศวกรรมการผลิต

Chemical Engineering (CHE)

วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี

Materials Handling and Logistics Engineering (MHLE)

วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

Materials and Production Technology Engineering (MPTE)

วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต

Instrumentation and Electronics Engineering (IEE)

วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

Civil Engineering (CE)

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Industrial Engineering (IE)

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ

Dean Office

หน่วยงานในสำนักงานคณบดี

🔗 Quick Links

ค้นหาบุคคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาในคณะ
หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
สำนักงานคณบดี
งานวิจัยเด่น
สมาคมศิษย์เก่า

Follow us on Facebook 👍

"คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty Engineering Kmutnb"
Faculty
1+
จำนวนอาจารย์
Students
1+
จำนวนนักศึกษา
Undergraduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.ตรี
Graduate Programs
1
จำนวนหลักสูตร ป.โท ป.เอก

Video Tour at ENG. KMUTNB

Take a tour in the Faculty of Engineering and you will find one of the best education in the Thailand. The video will get you the understand more about our faculty.

About Our Faculty of Engineering, KMUTNB

Faculty of Engineering

Faculty of Engineering is committed to our vision, “To Train Engineers and Develop Technology for International Community”. With more than 200 academic faculty members and 150 supporting staffs, we offer the highest quality programs for undergraduate and graduate levels. There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. Our programs are taught by internationally recognized scholars and researchers. 

Faculty of Engineering prepares students for life and provides unique theoretical and practical hands-on learning experiences to succeed in their specialized fields. Our world-class facilities, equipment and laboratories well support student in learning and graduate-level research. We are committed to train competent engineering workforce to support development benefits and prosperity of Thailand and other countries.

ตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้ง คณะฯ ได้ยึดถือเป็นนโยบายในการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน (engineering sciences) และมีทักษะในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในปัญหาจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

Education Services

KMUTNB University was established in 1959 for the public benefit and it is recognized. Faculty of Engineering is one of the first and the largest faculty.

Learn More

Bachelor’s and Master’s

There are 9 engineering departments covering 19 bachelor’s, 13 master’s and 8 doctoral programs. In addition, there are two English-language programs for Thais and three international programs. 

Learn More

University Life

There are many student organizations to enhance student skills and to encourage teamwork among classmates, such as formula car club, robot academy, and international activity club.

Learn More

International Hubs

The Faculty fosters students’ engagement with innovation, invention and design projects, encouraging their participation in domestic and international academic competitions. 

Learn More

Donation helps us

Please support our faculty by donation or joining many activities through the alumni association.

Upcoming Events

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Facebook Feeds

Get updates to news & events