✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

1. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 079/2562 เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนวิชาการ โครงการสมทบพิเศษ
2. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 080/2562 เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน)
3. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 081/2562 เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี)

โดยนักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ **ใบสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์**

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาที่สังกัด หรือ งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81 โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113