✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ผลงานวิจัยดีเด่น

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยดีเด่น 2565

Research results and inventions 2022
ผลงานจาก นิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” 15-18 มี.ค. 62