✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.