✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

🎉 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้
1. ประเภททุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวน 16 ทุน ทุนละ 21,000.00 บาท
2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวน 68 ทุน ทุนละ 8,000.00 บาท
3. ประเภททุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) จำนวน 52 ทุน มอบทุนตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย

**เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง นศ.ต้องอ่านประกาศ/โพสท์นี้ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ**
⚠️⚠️นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคน ทุกประเภททุน⚠️⚠️
ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2567 เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบในระบบ/หรือใบจ่ายค่าเทอม (Pay-in) ว่า ค่าเทอมได้ถูกหักส่วนลดทุนการศึกษาหรือไม่ หรือจำนวนส่วนต่างที่เหลือที่ต้องจ่ายเพิ่มนั้นถูกต้องหรือไม่

🔴 ทั้งนี้ หากระบบไม่ได้หักส่วนลดเงินทุน ให้นักศึกษารีบติดต่องานกิจการนศ. สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคาร 81 โดยด่วนที่สุด โดยยังไม่ต้องชำระเงิน หากนศ.ชำระเงินค่าเทอมไปก่อน ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนฯ
🔴 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านช่องทาง inbox หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8113