✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ร่วมส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา ร่วมส่งบทความผลงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2024 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)”
📍ภายใต้การนำเสนอบทความผลงานวิจัย ใน 6 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
🟢 การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
🟢 การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
🟢 การวิจัยด้านการศึกษา
🟢 การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
🟢 การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
🟢 การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2567
ลงทะเบียนส่งบทความผลงานวิจัย : https://researchexpo.nrct.go.th (คลิก Link : Thailand Research Expo & Symposium)