✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
2. รางวัลผลงานวิจัย
3. รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (00.01 น.) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 (23.59 น.) ผ่านระบบ https://www.nriis.go.th/www/ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11783