✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. – บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) (รอบที่ 2)

📣 ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช.
.
📌 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. – บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT) (รอบที่ 2)

        ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการ “โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล วช. – บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NRCT-NT)” เพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศผ่านการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ช่วงเวลารับข้อเสนอ     :  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ  NRIIS ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ          :  ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัตและหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ข้อมูลด้านทุนวิจัย  โทร. 089-740-6006 หรือทางอีเมล panee.n@nrctrobot.com

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS  กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612

ที่มา: https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11782