✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา

         เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ 0135/2566 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2566 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา

1. ประเภททุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวน 18 ทุน ทุนละ 21,000.00 บาท
2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวน 94 ทุน ทุนละ 8,000.00 บาท
3. ประเภททุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) จำนวน 54 ทุน มอบทุนตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย

         ขอความอนุเคราะห์ภาควิชา แจ้งนศ.ทุนทุกคน ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบในระบบ/หรือใบจ่ายค่าเทอม (Pay-in) ว่า ค่าเทอมได้ถูกหักส่วนลดทุนการศึกษาหรือไม่ และจำนวนส่วนต่างที่เหลือที่ต้องจ่ายเพิ่มนั้นถูกต้องหรือไม่
 
         ทั้งนี้ หากระบบไม่ได้หักส่วนลดเงินทุน ให้นักศึกษารีบติดต่องานกิจการนศ. สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคาร 81 โดยด่วนที่สุด โดยยังไม่ต้องชำระเงิน หาก นศ.ชำระเงินค่าเทอมไปก่อน ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนฯ