✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เชิญชวนบุคคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์

Text box item sampl 📢 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดตัววารสารวิจัยสายสนับสนุน ราชมงคลพระนคร (RMUPT R2R Research) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทำวารสารวิจัยสายสนับสนุน ราชมงคลพระนคร (RMUPT R2R Research) 📍 โดยมีแผนจัดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ✨ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเปลี่ยนงานประจำสู่งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานและพัฒนางานประจำให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคใหม่ ๆ สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดในเว็บไซต์ https://ird.rmutp.ac.th/?page_id=19692e content