✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เชิญตัวแทนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ระดับนานาชาติปี 2556 (IDC RoboCon2023)