✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้
1. ประเภททุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวน 14 ทุน ทุนละ 21,000.00 บาท
2. ประเภททุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวน 75 ทุน ทุนละ 8,000.00 บาท
3. ประเภททุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) จำนวน 48 ทุน มอบทุนตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย

**เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง นศ.ต้องอ่านประกาศนี้ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ**

⚠️⚠️เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน⚠️⚠️
ภายหลังการลงทะเบียนเทอม 1/2566 (วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566) เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้ไปดำเนินการติดต่อขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นค่าประกัน ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับ)

🔴 ทั้งนี้ หากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์ในการขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
🔴 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านช่องทาง inbox หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

📍 รายละเอียดการส่งเอกสารขอเบิกทุน 1/2566 >> https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb/posts/pfbid02L3pJQMEYWveCf8SXykA4dRzM3S8xz7yPHrHPn92MfFobUugKUvjM5sioGZNWWWVWl