✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

กำหนดการขึ้นทะเบียน การรายงานตัวเองของนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศ(ทุกโครงการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนลโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ