✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

การบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Startup sharing & AI and Machine Learning in Manufacturing with ZYCODA”การบรรยายพิเศษ

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “Startup sharing & AI and Machine Learning in Manufacturing with ZYCODA” โดย คุณณัฐพล หงส์วิบูลผล CEO & Co-Founder ที่ ZYCODA เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ