✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยเทคนิคกระแสไหลวน จำนวน 4 ชุด