✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

แต่งตั้งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์