✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

โครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “The Development of Collector Roads – Design in Thailand”

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “The Development of Collector Roads – Design in Thailand” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.15 – 17.40 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ทั้งนี้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ กรุณาลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/3S31Krc

………………………………………….
ปาณิสรา  พ่วงศรี (ตุ้ม)
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

02 – 5552000 ต่อ 8124