✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “The Development of Collector Road – Design in Thailand”

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “The Development of Collector Roads - Design in Thailand” โดย ดร.วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ รักษาการวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 14.15 - 17.40 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที อาคาร 81 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ