✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

การบรรยายพิเศษหัวข้อ คำว่า “ไม่มี” กับ “ไตรไบโลยีอุตสาหกรรม” และความก้าวหน้าทางวิชาการ

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในหัวข้อเรื่อง “คำว่า "ไม่มี" กับ "ไตรโบโลยีอุตสาหกรรม" และความก้าวหน้าทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราษฎร์นุ้ย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ