✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🎉 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภททุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวน 16 ทุน ทุนละ 21,000.00 บาท
2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวน 50 ทุน ทุนละ 7,000.00 บาท
3. ประเภททุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) จำนวน 39 ทุน มอบทุนตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย

⚠️⚠️เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน⚠️⚠️
ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้ติดต่อขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 2
อาคาร TGGS ในระหว่างวันที่ 11 – 29 กรกฎาคม 2565 เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯลฯ)

📍 รายละเอียดการส่งเอกสารขอเบิกทุน 1/2565 >> https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb/posts/pfbid02gvDNe6WStYoux8s4hF72tbgDYduqrXonF6Hj6QQZ8XZUr8vGCwb8PAUkD8ZpMjv9l

🔴 ทั้งนี้ หากนักศึกษาทุนขาดแคลนชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์ในการขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
🔴 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านช่องทาง inbox หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด