✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

การบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “High Temperature Corrosion of Ferrous Alloys : A Journey from Low Carbon to Stainless Steels”

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม ในหัวข้อเรื่อง “High Temperature Corrosion of Ferrous Alloys : A Journey from Low Carbon to Stainless Steels” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM