✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

โครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “วัฏจักรชีวิต ความยั่งยืน และความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต”

ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “วัฏจักรชีวิต ความยั่งยืน และความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต” โดยวิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร.อรุษ เพชรเชิดชู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โ