✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

โครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “วัฏจักรชีวิต ความยั่งยืน และความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต”

ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดโครงการบรรยายพิเศษ The Somchob Chaiyavej Lecture Series ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “วัฏจักรชีวิต ความยั่งยืน และความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต” โดยวิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร.อรุษ เพชรเชิดชู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีลิงค์เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ดังนี้

Topic: วัฏจักรชีวิต ความยั่งยืน และความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
วิทยากร : ศ.ดร.อรุษ เพชรเชิดชู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Time: Nov 26, 2021 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 958 0443 5730
Passcode: 732671