✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดควบคุมและวิเคราะห์ระบบเสถียรภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ยุค 4.0 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)