✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และโครงการหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 0073/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และโครงการหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)