✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและรายละเอียดที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET เพื่อกระจายโอกาศสำหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564