✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

🎉 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภททุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 21,000.00 บาท
2. ประเภททุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) จำนวน 63 ทุน มอบทุนตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย
3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวน 79 ทุน ทุนละ 7,000.00 บาท
**นศ.ต้องอ่านประกาศให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ**

⚠️
⚠️เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน⚠️⚠️
ภายหลังการลงทะเบียนแล้ว (นักศึกษายังไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย) โดยให้นำเอกสารใบจองวิชาเรียนไปยื่นและแจ้งขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเนื่องจากได้รับทุนขาดแคลน ณ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS โดยจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นค่าประกัน) ภายใน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ หากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์ในการขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว

‼️
นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนจะต้องต้องมารายงานตัวและเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์
⏰ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์

📄
เอกสารที่นศ.ทุนสมทบพิเศษและทุนเรียนดีต้องเตรียมมาในวันปฐมนิเทศฯ คือ
– สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษา (ถ่ายสำเนาเฉพาะด้านหน้าบัตรให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น

🔴
หากนักศึกษามีเหตุอันจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถมารายงานตัวในวันดังกล่าวได้ขอให้ติดต่อ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 โดยด่วน มิฉะนั้น ทางคณะฯ จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์และไม่ประสงค์ในการขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว