✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รอบปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้วคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี พร้อมพาเยี่ยมชมห้องบริการเพื่อการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการตามภาควิชาต่างๆ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง 212 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ