✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดสมัครขอรับทุนศิษย์ก้นกุฏิ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์จัดทำโครงการทุนศิษย์ก้นกุฏิ เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะฯ มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 ทุน (1 คน : หลักสูตร) โดยมีเงื่อนไขการขอรับทุนดังนี้