✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

📢 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 075/2563 และ 076/2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

🙋‍♂️ คุณสมบัติ เกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดของผู้สมัคร
✔️ 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
🔴 โครงการปกติ โครงการสมทบพิเศษ โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 700 ทุน (ทุนละ 7,000.00 บาท)
🔴 โครงการหลักสูตรพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 54 ทุน (ทุนละ 7,000.00 บาท)
✔️ 2. ไม่เป็นผู้ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
✔️ 3. เป็นนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านรายได้ของนักศึกษาหรือผู้ปกครองลดลง อันเนื่องมาจากสาเหตุ ถูกไล่ออกหรือให้ออกจากงาน ถูกพักงานชั่วคราว สถานประกอบการถูกปิดไม่สามารถประกอบกิจการได้ ถูกกักตัวเนื่องจากเป็นผู้เสี่ยงติดโรค ฯลฯ โดยให้นักศึกษาแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
✔️ 4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
✔️ 5. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เป็นผู้ได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา
✔️ 6. ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

📌 ทั้งนี้ นักศึกษาจะสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ตามลิงค์ URL/QR CODE ที่แนบได้ในวันและเวลาตามกำหนดการแนบท้ายประกาศฉบับนี้

⚠️ หมายเหตุ กรุณาอ่านแนบท้ายประกาศฉบับนี้และคำแนะนำในการสมัครให้ละเอียด >> https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb/posts/162414808594375

📨 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ inbox งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หรือ 0 2555 2000 ต่อ 8113 ในวันและเวลาราชการ