✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

🎉 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 18 ทุน

2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย จำนวน 48 ทุน

⚠️⚠️หมายเหตุ⚠️⚠️

ทั้งนี้ นักศึกษาทุนขาดแคลน ให้นักศึกษาดำเนินการขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
1. หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 บนเว็บไซต์ K-logic เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย
2. พิมพ์ใบจองวิชาเรียน และดำเนินการติดต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ยกเว้นค่าประกัน)
❗️❗️❗️ หากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าว❗️❗️❗️

3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 90 ทุน

⚠️ ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ได้รับทุนสมทยพิเศษและทุนเรียนดีให้ดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอเบิกทุนการศึกษาได้ที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังต่อไปนี้
1. ใบคำร้องทั่วไป (ขอเบิกทุนฯ)
2. ใบสำคัญรับเงิน
3. ใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา (ติดต่อขอรับได้ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS)
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา (อยู่ในแผ่นเดียวกัน)
5. สำเนาใบจองวิชาเรียน (บนเว็บไซต์ K-logic)
6. สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เท่านั้น
▶️ นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ให้ยื่นใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา ในภายหลัง

✔️ เอกสารลำดับที่ 1 – 2 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ภาควิชาฯ
✔️เอกสารสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อแบบเดียวกันทุกหน้าโดยไม่ต้องลงวันที่

📢 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ภาคการศึกษานี้จึงของดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดและรายชื่อตามประกาศที่แนบ