✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

แจ้งปิดการให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563)