✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบ Interactive Smart Television NovaTouch

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริการระดับสูง Mr.Hsieh Shen – yen (Dick) ประธานบริหาร Mr.Chang Tsai – hsing (jackie) รองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย และทีมผู้บริหาร จาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมโครงการ Pleasure Meeting with NovoTouch Donation for future Interactive classroom และแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาคการศึกษา ผ่านการใช้งานอุปกรณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในงาน Automation & Power Electronics ทั้งนี้ทาง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์ Interactive Smart Television NovaTouch ให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการทำงาน Interactive learning สำหรับผู้เรียนและผู้สอน (อาจารย์) ณ ห้องประชุม 224 อาคาร 81 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวาลา 10.00 – 11.30 น.