✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เปิดรับสมัครโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจำปี 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้ภาควิชาได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของภาควิชา และ การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ

กำหนดการเปิดรับหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ นี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทรภายใน 8124

ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ทาง https://bit.ly/2JvmI0C