✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

🎉 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้

  1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 16 คน
  2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย จำนวน 67 คน
  3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 89 คน

รายละเอียดและรายชื่อตามประกาศที่แนบ

       ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ได้รับทุนดังกล่าวทุกคนดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. โดยขอให้นักศึกษา เตรียมเอกสารมาดังนี้