✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้าน AI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ทางด้าน Artificial Intelligence, Neuron Network, Machine Learning (ML), Robot Operating System (ROS), Advanced Mathematics and Computing, Data Science, Statistical Analysis, Data Analytics
คุณวุฒิปริญญาเอก ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์, วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรควบคุม,
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– หมดเขต 29 พ.ย. 2562