✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

เกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “เกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 81 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 5 ท่านได้แก่ 1. รศ.ดร.สุขสันติ์ นุ่นงาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2. ผศ.ดร.นิรันดร์ อนันต์ธนกุล ถาควิชาวิศวกรรมโยธา 3. นางอรวรรณ ชีนาวานิชย์ สำนักงานคณบดี 4. นางปทุมพร ผลเขียว สำนักงานคณบดี 5. นายสุบิน จะเชือนรัมย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์