✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับ นักวิจัยและศิษย์เก่าจาก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มจพ. (Ch.E) ได้รับรางวัล Hutchison Medal จาก Institution of Chemical Engineers (IChemE)

ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design (RCC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับรางวัล Hutchison Medal จาก Institution of Chemical Engineers (IChemE) ซึ่งเป็นการวิจัยร่วมระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)
พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Institution of Chemical Engineers (IChemE)