✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สวทช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ1. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กำกับดูแล EECi 2. ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อำนวยการ BIOTEC กำกับดูแล BIPOLIS 3. ดร.ศาศวัต มหบุญพาชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EECi 4. ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ 5. นายทินกร หาญชนะ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ 6. ดร.ญาติกา สมร่าง ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ โดยประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านวิศวกรรม ในการสร้าง Biorefinery Platform at EECi ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ