✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

กำหนดการทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

 ใครสนใจทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญมาทางนี้เลยครับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวน ทุนละ 21,000.00 บาท
2. ทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย 
3. ทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวน ทุนละ 7,000.00 บาท

โดยนักศึกษาผู้ที่สนใจสามารถติดตามประกาศรับสมัครและเกณฑ์รายละเอียดคุณสมบัติได้ที่ หน้า facebook เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชา และงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 0 2555 2000 ต่อ 8147