✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

สัมมนาบุคลากร เรื่อง Growth Mindset : Understand Yourself

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง Growth Mindset : Understand Yourself และแผนการดำเนินงานปี 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมบรรยายพิเศษ โดย รศ. ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผศ. ดร. มณพิไลย นรสิงห์ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบตายตัว กรอบความคิดแบบเติบโต และนำความรู้ความเข้าใจนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเองให้มีกรอบความคิดทั้งด้านการเรียนการสอน และทางด้านการทำงานอื่น ๆ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.