✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Erasmus + KA2 – Capacity Building in the field of Higher Education

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Erasmus + KA2 – Capacity Building in the field of Higher Education ภายใต้คณะทำงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เพื่อดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง Curriculum Development of Master’s Degree Program in industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry (MSIE 4.0)