✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตำแหน่งช่างเทคนิค โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้