✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ ด้านการเงินและพัสดุ เพื่อเรียนรู้และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562