✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562

🎉 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้

  1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คน
  2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย จำนวน 53 คน
  3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 92 คน

รายละเอียดและรายชื่อตามประกาศที่แนบ

⚠️⚠️⚠️
หมายเหตุ

  1. กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแคลนให้นักศึกษานำประกาศไปขอยกเว้นค่าเทอมได้ที่กองบริการการศึกษา (งานทะเบียน) ชั้น 2 อาคาร TGGS ได้ในช่วงระยะเวลาจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียน (วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562)
  2. กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนสมทบพิเศษ และทุนเรียนดี ให้นักศึกษาสามารถติดต่อเขียนใบคำร้องขอเบิกเงินทุนได้ที่ภาควิชาที่ตนสังกัด

มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่ได้งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 81 หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8147