✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562

 คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ปรเะภททุนการศึกษา ดังนี้

1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย

3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

นักศึกษาผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ >>>>> ใบสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81 โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด

*รายละเอียดและคุณสมบัติในการสมัครรับทุนฯ สามารถดูได้จากประกาศด้านล่างนี้