✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Japan Material Handling Society, Japan

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมกล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับ Japan Material Handling Society, Japan วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ