✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน

ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และบริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศิกรก์กาณต์ วงศ์สุเมธรต์ ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
1. นางสาวฉัตรฑริกา พัฒนายนต์ชัย สาขาวิศวกรรมเคมี
2. นายมาวิน มหาชัยฤทธิพร สาขาวิศวกรรมโยธา

พร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัท และมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการพัฒนาบัณฑิตต่อไป

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. ชั้น 2 ห้อง 218