✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

มจพ. ร่วมกับบริษัทในเครือ SCG วิจัยและพัฒนาส่วนประกอบระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน ผู้จัดการโครงการ และทีมวิจัย ส่งมอบผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ
Research and Development of Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) Component ให้กับบริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุงจำกัด (REPCO) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (SCG)

โดยผลงานวิจัยนี้เป็นระบบคลังสินค้าอัตโนมัติที่รวมเครื่องจักร AS/RS ระบบควบคุมและซอฟแวร์ระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันทั้งทีมวิจัยจากมจพ.และบริษัทรวมระยะเวลาโครงการกว่า 20 เดือน

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 6.30 – 16.00 น. ณ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดระยอง