✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

มจพ. จัดงานนิทรรศการ “มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานนิทรรศการ “มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” เนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีงาน Open House และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่ 15-18 มีนาคม 2562
จัดแสดงผลงานวิชาการ อาทิ Robotic & Automation, Energy/Storage, Nest Generration Vehicle, Medical/Aging, Agriculture, IT/Digital/Communication/Electronic เป็นต้น Open House จากคณะต่างๆ และหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
วันที่ 19-20 มีนาคม 2562
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มีการเติบโตทางด้านวิชาการ มีนวัตกรรมผลงานวิจัยทั้งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีหลักสูตรการเรียน การสอน และหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ซึ่งถือเป็นความสำคัญอีกก้าวของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการเรียนการสอนและสร้างผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 1121, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว