✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสัมมนา เรื่อง MSIE 4.0 Industry 4.0 & Engineering Education

ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาที ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล

สืบเนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  เป็นผู้ขอทุนทุนวิจัยจาก European Union (EU) โดยทุนวิจัยจาก European Union (EU) เพื่อการพัฒนาหลักสูตร Master’s Degree   Program in Industrial  Engineering  for Thailand  Sustainable Smart Industry – MSIE 4.0 โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การวิจัยมีคุณภาพ  โดยได้รับคัดเลือกการให้ทุนแก่นักวิจัย ที่มีความสามารถ ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ รวมถึงการบูรณาการเครือข่ายองค์กรความร่วมมือ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงานวิจัย อีกทั้งยังช่วยองค์กรในการพัฒนานวัตกรรมการคิดค้นทางเทคโนโลยี เป็นการขับเคลื่อนด้วยการทำงานใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้วยคุณภาพจาก KMUTNB ทำให้เป็นหนึ่งเดียว ที่ได้รับเลือก ทุนวิจัยจาก European Union (EU) จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกขอรับทุนเมื่อในปี 2017 จำนวน 756 International Proposals จากวิทยาลัยทั่วโลกที่ส่งเอกสารขอทุน EU  (Erasmus+ Programme Capacity-Building projects in the field of Higher Education: E+CBHE)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทร. 0-2555-2000 ต่อ 8134, 8136 หรือศ.ดร.อรรถกร 084-7556897